OFERTA

KADRY

W ramach obsługi kadrowej świadczymy kompleksowe usługi z zakresu dokumentacji pracowniczej, tj. sporządzanie dokumentów dotyczących nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy; prowadzenie akt osobowych pracowników; prowadzenie ewidencji czasu pracowników oraz ogółu spraw związanych z urlopami wypoczynkowymi; sporządzanie i wydawanie pracownikom niezbędnej dokumentacji dotyczącej przebiegu zatrudnienia; prowadzenie i aktualizacja rejestru badań lekarskich i szkoleń BHP.

BHP

W ramach obsługi BHP nasza oferta zawiera wstępne i okresowe szkolenia BHP, ocenę ryzyka zawodowego, tworzenie niezbędnych instrukcji BHP, a także doradztwo z zakresu aktualnych przepisów pod kątem BHP. Naszym Klientom oferujemy także udział w postępowaniu powypadkowym oraz tworzenie niezbędnej dokumentacji powypadkowej, tworzenie tabel norm przydziału odzieży roboczej i środków ochrony indywidualnej. Zapewniamy również występowanie w imieniu Klienta podczas kontroli (np. PIP, PIS) oraz wykonywanie wszelkich czynności i obowiązków, jakie wynikają z rozporządzenia o służbie BHP.

Ponadto świadczymy usługi obejmujące opracowywania dokumentacji: HACCP. Dobrej praktyki higienicznej GHP, dobrej praktyki produkcyjnej GMP oraz wymaganych wzorów i rejestrów, dostosowane w zależności od potrzeb i funkcji prowadzonej działalności.

Pomagamy przy odbiorze PIS.

Współpracujemy na podstawie umów długoterminowych lub zleceń jednorazowych.