Witamy!

Wszystkie firmy działające w Polsce podlegają środowiskowym obowiązkom. Dwie główne gałęzie dotyczą gospodarowania odpadami oraz emisji gazów i pyłów do powietrza, czyli korzystania ze środowiska. Dodatkowo podmiot prowadzący działalność może dotyczyć opłata recyklingowa dotycząca wydawanych klientom toreb z tworzywa sztucznego oraz opłata produktowa związana z wprowadzanymi na krajowy rynek opakowaniami, produktami w opakowaniach, olejami, oponami, bateriami i akumulatorami oraz urządzeniami elektrycznymi i elektronicznymi.

Część powyższych zadań jest zobowiązaniem podatkowym, dlatego ważne jest umieć właściwie identyfikować zagadnienia prawne i związane z nimi obowiązki przedsiębiorców względem środowiska.

W zależności od ilości wytwarzanych odpadów przedsiębiorca zobowiązany jest: 

➢ uzyskać pozwolenie na wytwarzanie odpadów (od 1 tony/rok odpadów niebezpiecznych lub od 5000 tony/rok odpadów innych niż niebezpieczne), 

➢ uzyskać decyzję administracyjną dotyczącą sposobu gospodarowania odpadami niebezpiecznymi (od 100 kg/rok odpadów niebezpiecznych).

Przedsiębiorca ma obowiązek składać zbiorcze zestawienia danych o odpadach w terminie do 15 marca za poprzedni rok kalendarzowy do Marszałka Województwa. Brak tej sprawozdawczości jest zagrożony karą do 10 tys. zł.

W związku z nowelizacją ustawy odpadowej od 1 stycznia 2020 roku prowadzenie ewidencji odpadów, sprawozdawczości oraz rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami odbywa się w formie elektronicznej za pośrednictwem  BDO.

Firmy podlegające pod wyżej wspomniane przepisy, nieujęte w BDO nie mogą legalnie prowadzić działalności gospodarczej.

Zobowiązania dotyczą również naliczania opłat za korzystanie ze środowiska, dla przykładu za: spalanie paliwa w samochodach, spalanie w piecach.

Należy zgłaszać eksploatację instalacji takich jak: malarnia, lakiernia, spawalnia piec i inne oraz do końca marca składać sprawozdanie do Urzędu Marszałkowskiego, a do końca lutego oddawać raport do Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami za ubiegły rok.